Aandelenlease, een miljardenzwendel
Onder de afbeelding gaat de tekst verder
 
 
 

AFM-rapport 9 november 2006: Aankoop verworven aandelen niet vastgesteld; Vraag IN-lenen verworven aandelen niet beantwoord.pdf


Op deze pagina - hieronder - zijn de jaarverslagen met de jaarrekeningen jaren 1997 - 2007 van Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland in te zien als pdf.

Later zullen hier ook de jaarverslagen met jaarrekeningen worden gepubliceerd van de bij de Fortis-effectenlease betrokken entiteiten.


Wij zijn een groep van mensen die zich inzet tot rechtsherstel, met zoveel mogelijk terugdraaien van de enorme wederrechtelijke vermogensverplaatsing - een enorme roof - die gepaard ging met het buitengewoon arglistig bedrog, dat schuil gaat achter de effectenlease, waaronder aandelenlease en certificatenlease van Rovende Bankiers (er zijn niet alleen bankrovers, er zijn ook Rovende Bankiers).

De beloofde aankoop van aandelen en obligaties met een te verstrekken dure rentedragende lening, is achter de schermen vervangen voor het vele malen goedkopere synthetisch / nagebootst beleggen: 1) aandelen-opties gecombineerd met 'securities lending' / lenen van aandelen, en 2) obligaties-opties met lenen van obligaties.

Zie deze video 'Shorting stock':

Video: 'Short selling': aandelen verkopen aan 650.000 consumenten die je zelf (nog) niet hebt aangekocht maar enkel geleend van derden, zonder (!) betalen van een met een lening te betalen aankoopsom

In plaats van aankoop van aandelen en obligaties, slechts aanschaf van meerjarige opties (opties zijn een derivaat) tot eventuele latere aankoop van aandelen en obligaties. Die opties werden gecombineerd met lenen van die aandelen en obligaties van institutionele beleggers, waaronder onze eigen pensioenfondsen.

Er was sprake van verbruik-lenen van die aandelen en obligaties, met het recht van ontvangst van dividend en coupon (coupon=rente).

Indien de consument aan het einde van de overeenkomst de aandelen wilde behouden, behield hij de reeds door de bank aan hem geleverde, van de pensioenfondsen in-geleende aandelen. De bank moest dan de in-geleende aandelen, die aan de consument waren gegeven, terugkopen aan de beurs. Wilde de consument de aandelen niet behouden, dan werden de aandelen teruggegeven aan de institutionele belegger / het pensioenfonds. Indien koerswinst was gemaakt met de aandelenopties, dan werd deze winst door Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank in geld / contant uitgekeerd aan de consument.

Fractional reserve brokering: Sinds 1991 hadden de aandelenlease-banken veel ervaring opgedaan met de aandelenlease. De banken hadden als ervaringsdeskundigen opgemerkt, dat maar een zeer klein deel van de consumenten aan het eind van het contract de geleverde ingeleende aandelen daadwerkelijk wilde behouden. Immers, de meeste consumenten wilden aan het eind gewoon winst in geld, geen aandelen. Dus hoefden de banken maar een zeer klein deel van de aandelen daadwerkelijk aanwezig / in voorraad te hebben; ongeveer 10%, maar voor de zekerheid het dubbele, 20%. Die aandelen werden in-geleend, verworven of 'acquired' (acquired= Engelse woord voor 'verworven'). Dat percentage van ongeveer 20% aan aanwezige 'verworven / acquired' aandelen zie je dan ook steeds terugkomen in de 'hedgeportefeuilles aandelen verworven / acquired' in de jaarrekeningen jaren 1999 t/m 2005.

Hieronder worden weergegeven, de Jaarrekeningen in de Jaarverslagen met de Toelichtingen over de jaren 1997 - 2007, van Bank Labouchere en van Dexia Bank Nederland, met daarin steeds vermeld, de 'hedgeportefeuilles effectenleaseproducten / aandelenlease' met toelichtingen.

Het zijn pdf's die u kunt openen door de link aan te klikken.

Het maakt overigens nogal een verschil, of de hedgeportefeuilles aan de 'activa'-kant van de balans staan (bezit), dan wel aan de 'passiva'-kant van de balans (schuld of aansprakelijkheden). Activa=waarde en dus bezit, passiva=geen waarde en dus schuld.

De posten 'ingeleende / uitgeleende waardepapieren' staan steeds aan de 'passiva'-kant van de balans. Dat betekent dus 'schuld', en dat betekent dat de aandelen geen eigendom zijn van Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland. Immers, die aandelen zijn 'maar' geleend. En iets wat je leent, daarvan wordt je geen eigenaar. Staand goederenrecht in Nederland.

In het 'Derivatenoverzicht', onder het kopje 'Overige contracten', staan de derivaten aandelenopties die Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland in het groot aankochten bij Investmentbanken, om de verplichtingen uit de aandelenleasecontracten - betalen bij koersstijgingen - af te dekken / te hedgen. Feitelijk kun je de aandelenopties zien als een verzekering tegen koersstijgingen. Indien de koersen stijgen, moeten die tegenpartijen van die optieovereenkomsten - dat zijn de Investmentbanken - aan Bank Labouchere en Dexia Bank geld betalen, of de aandelen leveren tegen de eerder afgesproken - lagere - aandelenkoersen.

In het jaarverslag met jaarrekening 1997 pagina 27, onder het kopje 'Effecten', en even verder onder het kopje 'Niet-genoteerd', is vermeld:  'Aandelen (inclusief OTC-opties)'.

In dat jaarverslag met jaarrekening 1997 pagina 35, onder het kopje 'Derivatenoverzicht', ietsje daaronder onder het kopje 'Overige contracten', direct daaronder onder het kopje 'OTC', is vermeld 'Aandelen'.

Dat zijn de aandelenopties die buiten de beurs om (dat heet dan in jargon 'Over The Counter') zijn aangeschaft bij één of meer Investmentbanken.

De betaalde optiepremies zijn in alle jaren in de balans verwerkt in de posten 'overlopende activa' (de totaal betaalde optiepremies van nog lopende optie-overeenkomsten) en 'overlopende passiva' (de latente verplichtingen jegens de afnemers van de effectenleaseovereenkomsten; dat deel van de opbrengsten van de aandelenopties, dat moet worden uitbetaald aan de consumenten).

De door Bank Labouchere en door Dexia Bank aan de Investmentbanken betaalde optiepremies zijn in de jaarrekeningen in de balans en in de winst en verlies rekening afgeschreven (in jargon heet dat dan: 'geactiveerd' en 'geamortiseerd') over de minimale (gemiddelde) looptijd van de effectenleaseovereenkomsten.

In de winst- en verliesrekening zijn die door Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank aan Investmentbanken betaalde optiepremies steeds verhuld weergegeven, namelijk onder de post 'andere beheerkosten' (1997 p.38-39 pdf) of de post 'overige lasten' (1998 p. 38 pdf, 1999 p. 55 pdf, 2000 p. 59 pdf, 2001 p. 81 pdf, 2002, p. 52, 2003, p. 47 pdf, 2004 p. 44 pdf, 2005 p. 41 pdf, 2006 p. 43 pdf, 2007 p. 43 pdf).

Dat door bedrijven verhullen van criminele streken in de jaarrekeningen wordt wel 'guerrilla accounting' genoemd. Door bedrijven, met behulp van hun al dan niet grote accoutantskantoor, onzichtbaar maken van de criminele streken.


Jaarverslagen met jaarrekeningen met de toelichtingen Bank Labouchere en Dexia Bank:

Achter het jaartal van het jaarverslag, staan de relevante bladzijdenummers van de pdf.

Bank Labouchere N.V. 1997, pagina's 27 (!), 33 en 34-35 (34-35 = waarde Aandelenopties).pdf

Bank Labouchere N.V. 1998, pagina's 23, 27, 33 en 35 (35 = waarde Aandelenopties).pdf

Bank Labouchere N.V. 1999, pagina's 41, 44, 50 en 52 (52 = waarde Aandelenopties).pdf

Bank Labouchere N.V. 2000, pagina's 45, 48, 54 en 56 (56 = waarde Aandelenopties).pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2001, pagina's 69, 73, 78 (78 = waarde Aandelenopties) en 79.pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2002, pagina's 33, 38, 44 (44 = waarde Aandelenopties) en 45.pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2003, pagina's 21, 27, 35-36 (= waarde Aandelenopties) en 37.pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2004, pagina's 19, 25, 32-33 (= waarde Aandelenopties) en 34 .pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2005, pagina's 19, 25, 32 (= waarde Aandelenopties) en 33.pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2006, pagina's 21, 27, 34 (= waarde Aandelenopties) en 35.pdf

Dexia Bank Nederland N.V. 2007, pagina's 21, 27, 34 (= waarde Aandelenopties) en 35.pdf


Een optiepremie + leenvergoeding kost slechts 5 van 100 Euro, een aandeel / obligatie kopen 100 van 100 Euro. Van de lening van 100 Euro werd dus minimaal 95 niet gebruikt. Hierna zal blijken, dat de lening helemaal niet is gebruikt. 'Restschulden' zijn dus verzonnen, want de lening is nooit gebruikt.

De AFM heeft de aankoop van de verworven aandelen niet vastgesteld, enkel de levering van de verworven aandelen. Zie pagina 19 van navolgend AFM - rapport. Vervolgens heeft de AFM de vraag, of de geleverde / verworven aandelen zijn IN-geleend, niet (!) beantwoord, hoewel die vraag uitdrukkelijk is gesteld op pagina 41 van het rapport.

Dat die geleverde verworven aandelen zijn in-geleend en dus niet aangekocht met de lening, dat blijkt uit de jaarrekeningen 1992 t/m 2009 van Labouchere N.V., Bank Labouchere N.V. en Dexia Bank. Ook blijkt uit die jaarrekeningen dat aandelenopties werden aangeschaft.

Wonderlijk, niet? Corruptie? Machtsbederf? Nog erger? VVD?

AFM-rapport Aankoop verworven aandelen niet vastgesteld - Vraag IN-lenen verworven aandelen niet beantwoord.pdf

Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere NV en Dexia Bank; verworven aandelen ingeleend (en uitgeleend) 1992 - 2009.pdf

Dexia Bank jaarrekening 2001 HEDGE effectenlease: 20% ingeleende aandelen, 80% derivatenopties.pdf

Bank Labouchere, extract jaarverslag 1992: reeds in 1992 een 'Automatic lending system', aandelen automatisch in-lenen en uit-lenen.pdf

De banken hadden die aandelen en obligaties al per tientallen miljoenen in hun kasten liggen, ter bewaring voor die institutionele beleggers.

En met welk geld werden de optiepremies en inleen-vergoedingen betaald?

Dat is werkelijk een huzarenstukje bedrog.

Velen van u betaalden de 'inleg' - dat waren de 'rente'-betalingen - in 1 keer vooruit. Dat was al een flinke bak met geld. De overige consumenten betaalden twee dagen van tevoren de eerste termijn aan 'rente', vaak met een vergoeding voor 'kosten'. En dan waren er vanaf dag 1 de 'aflossingen' op de gefingeerde 'leningen'. Dit effect werd nog eens versterkt doordat tienduizenden consumenten tegelijk wegens 'rente', 'kosten' en 'aflossing' geld inlegden in de grote pot van waaruit de betalingen werden gedaan. Met deze hele grote - enorme - pot met geld, allemaal van u - de consumenten - afkomstig, werden de eerste en volgende betalingen optiepremies en inleen-vergoedingen gedaan.

De leningen om aandelen en obligaties 'aan te kopen' aan de AEX-beurs zijn dus nooit gebruikt, want de optiepremies en leen-vergoedingen konden allemaal worden betaald met het geld, dat de banken even daarvoor van u hadden betaald gekregen.

En dan bleef er nog iets van 90 % van over, en dat ging in de kas van de banken, als winst, 'witgewassen' via SPV's.

Restschulden bestaan (dus) niet!

RECHTSHERSTEL:

Het komende jaar zullen hier - voor zover noodzakelijk - steeds meer tipjes van de sluier worden gelicht en documenten worden gepubliceerd, inclusief de jaarverslagen van de SPV's (waarmee in tranches de samengevoegde effectenleasevorderingen zijn gesecuritiseerd en gebundeld als Obligaties (CDO's) zijn verkocht aan deze en gene, of toch niet?).

Edoch, er is een positieve wind gaande in de rechtspraak.

Hoge Raad 2 september 2016: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012

Rechtsherstel kan ook via de neutrale weg van de - aan de schendingen van professionele zorgplichten gerelateerde - onrechtmatige daad  worden bereikt met omkering van de bewijslast, vervolgens wegens verkregen advies af te sluiten achterwege laten van de correctie wegens eigen schuld en aldus met vergoeden van 100% van de schade, inclusief de wettelijke rente en (proces)kosten.

Schade is betaalde bedragen (met correctie van bespaarde IB t/m het jaar 2000), minus ontvangen bedragen, het saldo vermeerderd met de wettelijke rente vanaf betalen aan de Rovende Bankiers.

Niet alleen voor opt-out-ers, doch voor iedere afnemer met schade.

Uitblijven van rechtsherstel zal velen van ons hardnekkig achtervolgen tot in de bejaardentehuizen waar velen van ons zullen eindigen.

AFM, hier is een intensief inspirerend en normoverdragend gesprek met deze en gene gepast en geboden.

VVD, met uw kortzicht van hebzucht, gedogen en blinde vlek, zult u de samenleving op langere termijn laten ontsporen!

Het is niet, dat u niet bent gewaarschuwd.

Hoge Raad: De spreuk 'Ubi Iudicia Deficiunt Incipit Bellum' ontleend aan Grotius' De iure belli ac pacis, liber II, caput I, par 2