24 april 2020 'orderremisier'-uitspraak Hoge Raad
/

De 'tussenpersoon zonder vergunningen'-redding der rechtsstaat, twintig jaar (en) te laat?


Update - EHvJ 27/01/21 over Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomst:

"68.2)      Richtlijn 93/13 moet aldus worden uitgelegd dat een verkoper die – in die hoedanigheid – de consument een beding heeft opgelegd dat door de nationale rechter oneerlijk is verklaard en dus is vernietigd, wanneer de overeenkomst zonder dat beding kan voortbestaan, geen aanspraak kan maken op de in een bepaling van aanvullend nationaal recht vastgestelde wettelijke schadevergoeding die zonder dat beding van toepassing zou zijn geweest."

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237043&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1672674


FilmpjeDe extreme en systemische Aandelenlease-zwendel uitgelegd: https://youtu.be/NSAn-i8orLA

Artikel - Ledenblad Vereniging Consument & Geldzaken:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf 

"Er zijn immers geen aandelen aangekocht, dan kunnen die aandelen ook niet met verlies zijn verkocht. Dan ook geen restschuld die geïnd kan worden."

Rapportage - Prof. dr. Ton Derksen Rapport 'Dexia: Kopen of Lenen? 2018.pdf 

"Ik concludeer: er is niets dat voor het koop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.".


Wat moet worden gecorrigeerd?

Gokken op de koers, in plaats van Kopen van het ding - Extreme bedrieglijke overkreditering.

Collectieve stuiting der verjaring door de Vereniging Consument & Geldzaken voor alle afnemers met gelijksoortige belangen als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek:

1.Vereniging Consument & Geldzaken vs Dexia Nederland BV en Dexia Certificaten (Nederland) BV exploot deurwaarder Collectieve Stuiting Verjaring voor  alle afnemers effectenlease met gelijksoortige belangen zoals bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek van 16 maart 2016 .pdf

2. Idem (herhalen binnen vijf jaren) van 14 januari 2021 .pdf  3. Foto enveloppe aangetekende stuitingsbrief 14 januari 2021.pdf

4. Exploot deurwaarder herhalen stuiting verjaring 2021 door de Vereniging Consument & Geldzaken.pdf 


Andere stukken van overtuiging:

KvK-nummer 34108289 Dexia Securities Services_Jaarrekening_2001_23-4-2003_P13009AA_FOD.PDF 

KvK-nummer 34108289 Dexia Securities Services_Jaarrekening_2002_11-12-2003_P13009AA_FMV.PDF


State-corporate-crime I 2005-2007 .pdf

State-corporate crime II 2007.pdf

Let op: door Cortenraad cs arglistig wisselen van het werkwoord 'kopen' (ziet op de verbintenisrechtelijke titel), naar het werkwoord 'verwerven' (ziet op de goederenrechtelijke (af)levering), om met vaststellen van 'feitelijke verwerving' (levering) van aandelen te verhullen, dat de feitelijk verworven, (af)geleverde aandelen niet zijn aangekocht, maar slechts gehuurd.

Een systemische, stelselmatige bewuste en nauwe samenwerking tussen enige bank(medewerkers) met hun legertje aan niet-integere advocaten, ambtenaren, directie - Arthur bedankt! - en medewerkers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, samen met enige 'rechters' in het gerechtshof Amsterdam:

Corruptie en Machtsbederf in ons mooie Nederland.

De bovenwereld wordt voor een flink dus niet-verwaarloosbaar deel gerund door maffia in pakken, en de amorfe massa heeft het (opnieuw) niet door.


Rapportage van de hand van prof. dr. A.A. (Ton) Derksen:

A0 Rapport 'Dexia: Kopen of Lenen? Prof. dr. A.A. (Ton) Derksen 2018.pdf

A1 PROF DERKSEN RAPPORT DEXIA: KOPEN OF LENEN / HUREN?.pdf 

A2 APPENDIX I: INGELEENDE WAARDEPAPIEREN.pdf 

A3 APPENDIX II: HUURVERPLICHTINGEN.pdf 


Bij wie is en blijft de economische eigendom indien aandelen worden in-geleend / gehuurd ?.pdf


Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren-rapport 09/11/2006 extract: Aankoop feitelijk verworven aandelen niet vastgesteld; vraag IN-LENEN / huren aandelen niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch ingeleend.pdf 

Chantage door Dexia en/of Cornegoor? Financieel Dagblad 2004: 'Zonder ons was Aegon nu failliet'.pdf

Ingeleend en uitgeleend, en Dexia Securities Services (DSS) 2001 en 2002: EURO 5,3 miljard aan INGELEENDE / GEHUURDE aandelen.pdf

 

Volledige Jaarrekeningen 1992 - 2007 van (Bank) Labouchere en Dexia Bank Nederland  hier  (ietsjes omlaag scrollen).

JP Morgan / Bank Morgan Labouchere N.V.

JP Morgan Timeline Benelux.pdf -  Bank Labouchere N.V. in 1967 50% en in 1984 100% JP Morgan scum.

Structuur Labouchere N.V. 1992.pdf

33009641_Jaarrekening_1989_P13010AA_BMT.PDF

33140070_Jaarrekening_1989_P13009AA_J6S .PDF

33009641_Jaarrekening_1990_P13010AA_BMX.PDF 

33223566_Jaarrekening_1991_P13017AA_I3G FGH Kredietbank.PDF

33009641_Jaarrekening_1991_P13010AA_BND.pdf

33223566_Jaarrekening_1992_P13017AA_I23.PDF

1993 is nimmer gedeponeerd

33223566_Jaarrekening_1994_B01002AB_XNX.PDF

33223566_Jaarrekening_1995_B01003AA_R8E.PDF 

33223566_Jaarrekening_1996_B01004AB_KPJ.PDF     1996 2027114277 Ongedefinieerde documenten_27-2-2013_P13058AA_BVH.PDF

33223566_Jaarrekening_1997_B01004AB_07X.PDF

33223566_Jaarrekening_1998_B01005AA_11Q.PDF

33223566_Jaarrekening_1999_19-10-2000_B01010AB_BUD.PDF

33223566_Jaarrekening_2000_5-7-2001_B01242AA_IMB.PDF         33194626_Jaarrekening_2000_4-7-2001_P13003AA_JBY Kempen & Co..PDF


Dexia Bank Nederland N.V. = Kempen & Co. NV die verkrijgend met verdwijnend Labouchere N.V. is gefuseerd.

---  33004117_Jaarrekening_1990_P13010AA_BTD Kempen & Co.PDF

---  33004117_Jaarrekening_1991_P13010AA_BS8 Kempen & Co.PDF

---

---  33004117_Jaarrekening_1999_3-7-2000_P13010AA_BRC Kempen & Co.PDF


Warren Buffett:

'In our view, however, geschreven put-opties.pdf are financial weapons of mass deception, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal'.


Combinatie van verkopen van een putoptie, samen met kopen van een calloptie, jaarrekening (Bank) Labouchere 1997:

"Deze positie is gehedged met tegengestelde transacties welke zijn opgenomen onder de baisse posities".pdf


Vooraanstaand en door kritische advocaten en anderen zeer gewaardeerd advocaat en hoogleraar Advocatuur Britta Bohler in haar boekske 'De Goede Advocaat' pp. 81-82:

"Het debat over de zesde kernwaarde in de nieuwe Advocatenwet - de publieke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling, red. - laat zien hoe ingewikkeld discussies over de publieke verantwoordelijkheid van de advocaat zijn. Niettemin moet de vraag worden gesteld of de advocaat een publieke verantwoordelijkheid heeft die verder reikt dan het behartigen van het belang van de client. Anders geformuleerd: is de advocaat behalve belangenbehartiger van de client ook 'hoeder van het recht'?

Hiermee wordt in de eerste plaats bedoeld dat de advocaat ter bescherming van recht en rechtvaardigheid in uitzonderlijke gevallen wel degelijk het algemeen belang of het belang van derden moet laten prevaleren boven het belang van zijn cliënt. (...)

En ten derde houdt 'hoeder van het recht' in dat de advocaat een morele verplichting heeft rechtsstatelijke beginselen te beschermen, vooral als deze door wetgeving of de handelswijze van de staat in gevaar komen.'.".


Het geheime ingredient.pdf der effectenlease achter de schermen:

Geschreven/Verkochte aandelen Putopties met ontvangst van een optiepremie (die je kunt gebruiken om vervolgens de premie te betalen op een te kopen aandelen Calloptie).

De contractuele belofte van de banken, om met een lening onmiddellijk aandelen / (nul-coupon-)obligaties aan te kopen aan de beurs, die is heimelijk vervangen door een zelfbedruipende combinatie van koop-opties met cash-settlement, te weten verkopen van put-opties met ontvangst van een optiepremie, en aankopen van callopties met betalen van een optiepremie, met huren van aandelen en obligaties.

Zelfbedruipend: Eerst 10 optiepremie ontvangen op verkoop van de put-optie, vervolgens met die ontvangen 10, 10 betalen voor aankoop van een call-optie. Swap, en dat kun je ook met gesloten beurzen doen.

Omdat de aandelen en obligaties zijn gehuurd en niet gekocht, is niets aangekocht.

Omdat niets is aangekocht, is de papieren lening niet gebruikt.

Omdat de papieren lening niet is gebruikt voor aankoop, kan daarop geen restschuld of restant bestaan. Die restschulden zijn bedrieglijk verzonnen: extreme fraude.

Pretenderen, propageren en innen van bedrieglijke fictieve restschulden zijn rechtsdelicten. Daaruit door de banken en derden, ook als advocaat-hulppersoon, voordeel trekken is een extreem rechtsdelict.

Maatschappelijke schade zo'n 6,5 miljard Euro, gejat van de onnozele amorfe massa.

Corruptie op deze schaal, chapeau! Dat krijgt men, nu de bovenwereld volledig is gedemocratiseerd!

NJ 1998, 81.pdf:

'4.3. (...) Een ander oordeel is echter in de hier te berechten zaak op zijn plaats, indien de stellingen van Hendriks juist zijn, indien derhalve zou komen vast te staan dat Hendriks recht zou hebben gehad op een aanmerkelijk hogere schadevergoeding dan is overeengekomen. In dat geval verhindert immers de maatschappelijke rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar client onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'.


NJ 2017 nr. 13.pdf, cassatiemiddel I geeft inzichten.


Aegon Bank p. 3: 'Derivaten: Zij vergen weinig of geen oorspronkelijke investering', dus geen of weinig rentedragende lening nodig.pdf


Prof. dr. A.A. DERKSEN RAPPORT: Dexia: kopen of lenen ? 2018.pdf

APPENDIX I - Derksen rapport: Ingeleende / gehuurde waardepapieren / aandelen 2018.pdf

APPENDIX II - Derksen rapport: Huurverplichtingen aandelen 2018.pdf


Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere / Dexia Bank: HEDGE aandelenlease: gehuurde aandelen en (combinaties van) opties op aandelen.pdf 

AFM-rapport 9 november 2006: Aankoop van de Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen niet vastgesteld, Vraag IN-lenen (=huren) van die Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen ontweken en niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch gehuurd.pdf

Ja, enkel gehuurd die aandelen, niet gekocht: AFM 2006 kijkt wonderlijk genoeg niet goed en laat zich met (door politieke achterkamertjes gedreven) institutionele blinde vlek kansopzettelijk praatjes op de stichtelijke mauw spelden.pdf

Aankopen, leveren, verkrijgen / verkregen, en verwerven / verworven aandelen; arglistig geformuleerde misleidende Woordspelletjes i.v.m. met goederenrechtelijke overdracht van aandelen (van de hand van advocaat mr Jacob Cornegoor)..pdf

Termijn-constructies ? Opties ! .pdf

Advocaat Jacob C. zegt het toch echt: 'onderhandse (otc) termijntransacties' .pdf

DERIVATENOVERZICHT: (Bank) Labouchere en Dexia Bank NL Jaarverslagen / Jaarrekeningen Derivaten waaronder jaren 1998 t/m 2001 (verkoop WV3D/Triple Effect begint in februari 1998) heel veel opties en t/m 2001 GEEN termijncontracten .pdf

'Automatic lending system aandelen' van de bank al in 1992 .pdf

Jaaroverzicht van WV3D 1998: Waarde CALL-optie .pdf

Portefeuilles / tranches synthetische aandelenlease: Inschrijving sluit bij 250 miljoen.pdf

Ingelegde QE vermogen portefeuille effectenlease ultimo 2001 EUR 4,1miljard.pdf

Hoofdverdachte Joseph Bonifacius Maria S.pdf

WinstVertienDubbelaar Certificaat - Illegale geldpers.pdf

Certificaat WinstVer10Dubbelaar Waarborg p. 3 Opties! Verkopen put-kopen call zelfbedruipend, dus wat gebeurt met storting op Certificaat? Eindeloos opnieuw uitlenen via deze rondpompende Illegale geldpers.pdf

Nota Integriteit Financieel Stelsen 1997.pdf 


Relevante documenten Certificaten 12/1997 t/m 09/2002 Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds:


Zo werkt een Garantie c.q. Klikfonds.pdf

Aegon rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Prof. dr. A.A. DERKSEN Rapport: Twee scenario’s over het beleggingsbeleid van AEGON
GarantieFonds: het alleen-opties-scenario versus het ook-obligaties-scenario 20 maart 2018.pdf

Aanbod aan Sprintplan - consumenten volgens Prospectus en Financiele Bijsluiter: beleggen in Certificaten uitgegeven door het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds, terwijl Garantiefonds met de inleg zal beleggen in onderliggende beleggingen in 1. Indexopties en 2. Nul coupon obligaties.pdf

Pag 6 van de pdf, pag 2 van de Financiele Bijsluiter: 'Het fonds is zo gestructureerd dat op de einddatum de vastrentende waarden zorgen voor een garantie van de inleg.', maar de Aegon Garantiefonds Jaarrekeningen.pdf  laten zien dat ze niet zijn aangekocht.

Zo had het eruit moeten zien: Aegon Garantie Click 90 Fonds met verhoudingen der beleggingen: 97,5 % vastrentende waarden / obligaties / onderhandseleningen voor de garantie, en 2,5% Index call opties voor de koerswinst op de index.pdf

Zo zag het er daadwerkelijk uit: Jaarverslagen met jaarrekeningen Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds noemen enkel Indexopties; GEEN OBLIGATIES! Waar zijn de obligaties?.pdf 

Memorie van Antwoord Allen & Overy, advocaten van Aegon Bank N.V. Sprintplan Aegon Garantiefonds: vermogen van het beleggingsfonds is belegd in indexopties (20%) en in obligaties (80%).pdf 

Guerrilla-accounting: pagina 7 van de pdf:  Aha, de 'garantie' Sprintplan Aegon Garantiefonds is een geschreven putoptie op obligaties, als 'afgesplitste beleggingsproducten' verborgen in de Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 1998-2001.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2002-2004.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2009-2010.pdf

Fortis Bank Nederland (Holding) prospectussen certificaten: opties en (geen) vastrentende waarden en vreemde jaarrekeningen; balansfraude?.pdf 


Heeft Aegon Bank N.V. met de Sprintplan miljarden heimelijk (een groot deel van) de securitisering van de Bank Labouchere N.V. effectenlease-leningen gefinancierd?

Gebakken lucht kopen in een opgeblazen ballon, en financieren met nog meer gebakken lucht?

Jazeker, de hypotheker! (hard stemgeluid)