Maatschappelijke schade door criminele activiteiten en ondermijning door wittenboorden-criminele-organisaties ongeveer 7 miljard Euro. Rechtsherstel! 100% schadevergoeding voor 100% van de afnemers (of hun erfgenamen) met netto schade. 31 december 2023.

Videoanimatie met uitleg over de extreme, systemische effecten- en aandelenlease-fraude: https://youtu.be/aandelenlease-fraude

http://lucjurgens.nl/Deskundigenrapporten/

Prof. dr. A.A. Derksen:  Rapport Dexia: Kopen of Lenen?.pdf

"Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk."

Girale valsmunterij:  https://youtu.be/iFDe5kUUyT0?t=80

---|---

100% schadevergoeding bij bemiddeling, advies, en doorgeven effectenorder door tussenpersoon zonder vergunning / door Dexia contracteren in weerwil van wettelijk verbod:

vonnis-rechtbank-den-haag 21 september 2021.pdf

---|||---

1976: J.P. Morgan koopt Bank Labouchere:

https://www.nytimes.com/1976/01/23/archives/morgan-buys-interest-in-dutch-bank.html

J.P. Morgan Nederland N.V. jaarrekeningen 1989-2001 opgenomen in die van Bank Labouchere N.V..pdf

---|||---

De JPM-scam: 14% rente per jaar ontvangen, 4% optiepremie per jaar betalen.

===================================================================================


Aandelen-lease-fraude: De forensische sporen in de jaarverslagen/jaarrekeningen van dit extreme misdrijf tegen de Nederlandse bevolking:


1. Leendepot: Huren van aandelen, en Automatic Lending System aandelen:

'De onder leendepot opgenomen effecten betreffen door derden tijdelijk ter beschikking gestelde fondsen, welke opnieuw zijn uitgeleend.'

Leendepot Labouchere jaarrekening 1992 extract .pdf

'De aan het bewaarbedrijf gerelateerde borrowing en lending nam in 1992 verder in omvang toe. Met name de lending van aandelen aan (...) het 'Automatic Lending System' van de bank droegen daaraan bij.'

Autamatic lending system van de bank Labouchere 1992.pdf

2. Hedgeportefeuilles in jaarrekeningen: opties + gehuurde aandelen

Opties deels fysieke levering aandelen, deels cash-settlement.

Indien aandelenkoersen stijgen, worden opties effectenlease (overlopende activa op balans bank) meer waard.

Indien aandelenkoersen stijgen, neemt de schuld aan alle effectenleaseklanten (overlopende passiva op balans bank) toe.

Indien aandelenkoersen dalen, nemen waarde opties en schuld aan klanten af.

In september 2000 tot maart 2003 daalt de AEX totaal zo'n 70%, en dat duurt tot midden 2005.

Labouchere 1999.pdf Labouchere 2000.pdf  Dexia 2001.pdf  Dexia 2002.pdf

Pagina 6 en 25 van  het AFM-rapport van 9 november 2006 .pdf:

"Opname van effecten op de balans: De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.".


3. Paper trail door de jaarrekeningen Labouchere / Dexia: Overlopende Activa en Passiva:

Overlopende Activa Opties effectenlease.pdf

Op 31/12/1999 opties effectenleaseproducten op de balans Labouchere N.V. met een marktwaarde van EURO 976 miljoen.pdf.

Overlopende Passiva Schulden aan effectenleaseklanten.pdf

Op 31/12/1999 een schuld aan de effectenlease-klanten op de balans van Labouchere N.V. van EUR 976 miljoen.

En dan gaan vanaf september 2000 de koersen in vrije val door gemanipuleer van de Amerikaanse Investmentbanken met zeer grote schortposities.


4. Paper trail door de jaarrekeningen Labouchere / Dexia: Kasstroomoverzichten

Kasstroomoverzichten Labouchere en Dexia 1997-2007.pdf


5. De € 5,3 miljard gehuurde.pdf aandelen geparkeerd bij Dexia Securities Services, die door medepleger J.P. Morgan en Institutionele Beleggers werden verhuurd - niet verkocht - aan holding Labouchere N.V., dochter Bank Labouchere N.V. en Dexia:

DSS jaarrekening 2001 extract; pagina 4..pdf:

'The volume of the securities lending business varied from a low € 3,9 billion in Januari to a high of € 5,3 billion in December. The most significant expansion was the lending for Dexia. (...) After consolidation of the current account pools of AEGON and DBnl the balance sheet total of (...)'. The securities lending activity is recorded as off-balance sheet business.'.

Volledige jaarrekening DSS 2001: 34108289%20DSS_Jaarrekening_2001_23-4-2003_P13009AA_FOD.PDF


6. Aankoop geleverde aandelen niet vastgesteld, vraag IN-lenen aandelen niet beantwoord:

AFM-rapport 09/11/2006 pagina 41.pdf  -  AFM-rapport Aankoop geleverde aandelen niet vastgesteld.pdf


7. Arglistig misleiden en oplichten van volk en rechtsorde

Institutioneel georganiseerd bedrog:

'kopen' (= titel) wordt arglistig vervangen door 'feitelijke verwerving' (= levering)

bewijs van de 'feitelijke verwerving' = bewijs van de 'levering' van aandelen

bewijs van de 'feitelijke verwerving' = geen bewijs van 'koop' van aandelen

Alle gekochte aandelen worden feitelijk verworven, maar niet alle feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht.

Immers, de feitelijk verworven aandelen zijn gehuurd, en dan is geen koopsom betaald met de lening.

Op ongebruikte leningen bestaan geen restschulden.

 State-corporate-crime I 2005-2007.pdf

State-Corporate-Crime II 2007.pdf


8. Nadere duiding door prof. dr. A.A. Derksen:

  'Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk.'

 A. Prof. dr. Ton Derksen, Rapport Dexia: Kopen of Lenen?.pdf

B. APPENDIX I: INGELEENDE/GEHUURDE WAARDEPAPIEREN.pdf

C. APPENDIX II: HUURVERPLICHTINGEN.pdf


9. Uitgelegd door de jurist van de Vereniging Consument & Geldzaken:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf


10. State-corporate crime is a concept in criminology for crimes that result from the relationship between the policies of the state and the policies and practices of commercial corporations.

https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime


---||---


Sigaar uit eigen doos: 14% rente per jaar is meer dan 4% optiepremie per jaar

Zolang de door de consument aan Bank Labouchere in 12 maandtermijnen te betalen rente van 14% per jaar hoger was, dan de door Bank Labouchere in termijnen aan de grote Investmentbank te betalen 4% per jaar voor optiepremies en de huur van aandelen, dan behoefde de geheel fictieve, valse en bedrieglijke girale "lening" niet te worden gebruikt.

Zodra en zolang < jaren 2000 t/m 2005 > de aandelenkoersen lager waren en bleven, dan de in de aandelenleaseovereenkomsten vermelde fictieve aankoopkoersen van de nooit aangekochte aandelen, behoefde Bank Labouchere geen call-opties te kopen en dus geen optiepremies te betalen aan de Investmentbank, want de niet-beursgenoteerde aandelen-bulk-opties met de grote investmentbank als tegenpartij, die waren voor Bank Labouchere een verzekering tegen koers-stijgingen van de aandelen, niet koers-dalingen.

Fictieve aankoopbedragen van de aandelen genoemd in de leaseovereenkomst, gaven grond voor de fictieve 14% rente per jaar lening.


---||---


Beleggingstechnische inzichten:

Koop aandeel kostprijs 100.

Koop aandeel 100 + kopen putoptie optiepremie 3 = kostprijs 103.

Verkopen putoptie 4 ontvangen + kopen calloptie 4 betalen = kostprijs 0 (1991 - 1997)

Huur aandeel 0,5 + kopen calloptie optiepremie 3,5 = kostprijs 4 per jaar (1998 - 2003)

Fictieve lening 100 met 14% rente per jaar = opbrengst 14 per jaar.

Die kostprijs 4 per jaar door Bank Labouchere betaald aan de Investmentbank, met de van de consument bij vooruitbetaling ieder jaar ontvangen 14 "rente" opbrengst.

14 opbrengst - 4 kosten = 10 winst.

14/100 ontvangen per jaar - 4/100 betalen per jaar = 10/100 per jaar wederrechtelijke, onrechtmatige winst voor Bank Labouchere over een totaal bedrag aan fictieve lening van - hoogtepunt 2000/2001 - 6,5 Miljard Euro.

Hoeveel is 10% van EURO 6,5 miljard?

En dan ook nog een slordige 1 miljard EURO aan verzonnen, valse en bedrieglijke restschulden innen.

Met gekochte callopties zijn koersverliezen immers onmogelijk, en de economische eigendom/koersverliezen van de gehuurde aandelen is nooit goederenrechtelijk overgedragen aan de consumenten. Deze economische eigendom is goederenrechtelijk bij de verhuurders / uitleners van de aandelen gebleven, en dat waren medepleger JP Morgan en andere institutionele beleggers.


---||---


(Economische) eigendom van aandelen, en het Goederenrechtelijk Causaal Stelsel: artt. 3:84.1 BW en 17 Wge

Die (economische) eigendom met de koersdalingen van de gehuurde AEX-aandelen is nooit goederenrechtelijk overgedragen kunnen worden aan de consument door levering conform artikel 3:84 lid 1 Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 17 Wet giraal effectenverkeer (oud).

Bank Labouchere N.V. was immers, vanwege huren en niet kopen van die aandelen, goederenrechtelijk niet-beschikkingsbevoegd om de aandelen in (economische) eigendom over te dragen aan de consument.

Verder heeft Bank (Morgan) Labouchere N.V. de gehuurde aandelen enkel op bankniveau op eigen naam doen bijschrijven in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet giraal effectenverkeer (oud), niet op klantniveau op naam van de consumenten.

Het op eigen naam van Bank Labouchere / Dexia Bank bijschrijven blijkt zonneklaar uit het uiterst bedrieglijk samenweven van verdichtsels-rapport van de stichting Autoriteit (extreem grote) Fraudeurs Maskeren van 9 november 2006 .pdf

pagina 7, 2de alinea, 1ste volzin: "De AFM heeft vastgesteld dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia."

pagina 19, 2de alinea, 2de volzin: "Uit de Wge volgt dat de bijschrijving van aandelen ten name van Dexia op de depotrekeningen (...)".

p. 6 en 25 van dat AFM rapport:

"Opname van effecten op de balans: De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien."


---||---


Artikel 17 Wet giraal effectenverkeer (oud) bepaalde in die tijd:

'Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.'.

De naam die wordt gebruikt tot bijschrijving, die naam bepaalt wie verkrijger van het aandeel wordt, en de verkrijger krijgt daarmee goederenrechtelijk geleverd en daarmee goederenrechtelijk overgedragen de (economische) eigendom van de aandelen inclusief koersdalingen.

Bank Morgan Labouchere / Dexia:

a. was Niet-Beschikkingsbevoegd, en

 b. heeft op Eigen Naam en niet op Naam van de Consument bijgeschreven/geleverd

Ten minste twee juridische, goederenrechtelijke redenen (er is nog een derde verbintenisrechtelijke/goederenrechtelijke, namelijk een opschortende voorwaarden van goederenrechtelijke levering conform artikel 2 Bijzondere Voorwaarden Effectenlease) waarom de koersverliezen van de aandelen goederenrechtelijk ten laste van de verhuurders zijn gekomen, en niet ten laste van de consumenten kunnen worden gebracht.


---||---


Profje Edgar du Perron

Maar wat schrijft de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA) - met daarin juridisch-bolleboos-UvA-prof-Edgar du Perron - in het Eindrapport Commissie Geschillen Aandelenlease .pdf juli 2004 pagina 8 (pdf p. 18), 2de alinea:

"Omdat voor het werk van de CGA in het algemeen niet van belang is of de aanbieder of de afnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst eigenaar van de betrokken effecten is, heeft zij dit onderscheid buiten beschouwing gelaten."

Edgar du P. (inmiddels met balkje voor de ogen) wist en weet zoals iedere jurist dondersgoed, dat vanwege het goederenrechtelijke causaal stelsel van artikel 3:84 lid 1 van ons Burgerlijk Wetboek in verbinding met de bepaling van artikel 17 van de Wet giraal effectenverkeer, juist wel bepalend is, wie tijdens de looptijd van de aandelenleaseovereenkomst goederenrechtelijk (economisch) eigenaar is/was van de aandelen.

Immers, enkel de goederenrechtelijk (economische) eigenaar van de aandelen lijdt koersverlies op de aandelen, en  Labouchere, Dexia en de consumenten zijn nooit goederenrechtelijk eigenaar geweest van de aandelen. Dat waren medepleger J.P. Morgan en de andere grote institutionele beleggers die de aandelen hebben verhuurd aan Labouchere en Dexia.

Edgar du P. wist en weet dondersgoed dat in dat strikt gesloten goederenrechtelijk causaal stelsel enkel en uitsluitend de feitelijke tenaamstelling in dat daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling bepalend is wie goederenrechtelijk (economisch) eigenaar is (geworden) van de aandelen, inclusief koersdalingen/-verliezen.

En deze meneer zit sinds 1 april 2016 in de civiele kamer van de Hoge Raad.


---||---


Prof. Gerdineke's profetie in haar proefschrift uit 2008:

Het deskundigenadvies in de civiele procedure.pdf

"In de hypothetische situatie dat in effectenleasezaken gebruik zou worden gemaakt van deskundigenbewijs en naderhand zou blijken dat het deskundigenbewijs niet strookt met de werkelijkheid..."

Laat dat 'hypothetische' maar weg. Klaarblijkelijk rook (ook) Dineke al in 2008 onraad.

Vindt onder haar bezielende leiding en aanwijzingen rechtsherstel plaats op de neutrale gronden van 100% schadevergoeding wegens afwezigheid van vergunningen tussenpersoon / contracteren in weerwil van een wettelijke verbod?

-

========================================================================================= 


De systemische fraude gaat onverminderd door, en de 'elite' kijkt opnieuw weg:

https://www.nedsipa.nl/wie-zijn-wij/leden


ING:

Beloofd: https://youtu.be/9ANXU7fezbA?t=25

Daadwerkelijk achter de schermen: https://www.ingsprinters.nl/informatie/downloads

BNP Paribas:

Beloofd: https://www.youtube.com/watch?v=0XPStnBDdi4&t=53s

Daadwerkelijk:  https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx

Société Générale:

Beloofd: https://youtu.be/HzGVGUW9m1c?t=35

Achter de schermen weggemoffeld in documenten:  https://beurs.societegenerale.nl/product-details/B2V0Z


Beloofd: (merendeel van) aankoop onderliggende waarden betalen met rentedragende lening van bank

Daadwerkelijk: derivaten/opties met cash-settlement; zonder gebruik lening toch rente betalen


=============================================


Historische context Labouchere

Labouchère Oyens & Co. (Bank)

Abraham van Ketwich werd geboren in Amsterdam op 19 april 1743. Met zijn neven Gerrit Ketwich en Dirk Jan Voombergh stichte hij in 1790 het handelshuis 'Firma Ketwich en Voombergh' te Amsterdam. In 1881 werd de naam gewijzigd in 'Firma Labouchère Oyens & Co.'. In 1902 werd het woord 'Bank' toegevoegd. In 1905 werd Labouchère Oyens & Co. Bank een Naamloze Vennootschap. In 1913 werd Labouchere Oyens & Co. Bank N.V. gekocht door de Rotterdamse Bankvereeniging, de RoBaVer.

Bank Labouchere N.V.

De onderneming Labouchere werd opgericht op 1 mei 1917, en op 9 december 1930 omgezet naar de naamloze vennootschap Bank Labouchere N.V. KvK-nr. 33009641. Sinds 15 april 1992 is Labouchere N.V. KvK-nr. 33223566 enig aandeelhouder van Bank Labouchere N.V. KvK-nr. 33009641. Sinds 13 september 1990 is Aegon N.V. eigenaar van de groep waartoe Labouchere N.V. behoort. Op 20 december 2001 is Bank Labouchere N.V. verdwijnend gefuseerd met verkrijger Labouchere N.V. Op 21 december 2001 is Labouchere N.V. verdwijnend gefuseerd met verkrijgende Kempen & Co. N.V. KvK-nr. 33194626. De handelsnaam van Kempen & Co. N.V. werd al op 1 januari 2001 gewijzigd in Legio.

Rotterdamsche Bank Vereeniging

De naam RoBaVer werd in 1947 gewijzigd naar de Rotterdamsche Bank, later opgegaan in AMRO Bank, op zijn beurt opgegaan in ABN AMRO. Alle fraudes en rottigheden uit de periode 1911 - 1947 zitten als natuurlijke verbintenissen in de boedel en op de balans van ABN AMRO.

De RoBaVer met Willem W. aan het roer zou in de periode 1920-1925 voor de eerste inmiddels vergeten bankencrisis in ons land zorgen, met toen al miljarden aan maatschappelijke schade als resultaat van fraude door georganiseerde criminaliteit van wittenboorden criminele organisaties. De illegale geldpers was als panacee in 1924 al de reactie van de minister van financiën Hendrik Colijn: de door de wittenboorden-boeven veroorzaakte puinhopen opruimen met via de illegale geldpers en middels het mechanisme van de onzichtbare communicerende vaten 'van het volk gestolen' koopkracht.

Samengevat: Al meer dan honderd jaar wordt - ieder jaar weer - de grootste maatschappelijke schade veroorzaakt door georganiseerde criminaliteit van wittenboorden-criminele-organisaties in de financiële sector.

En meest tragisch: de Nederlandse institutionele structuren zijn er inmiddels volledig op ingericht en (politiek) bemand om dat te faciliteren en af te dekken, met verspreiden van het valse en misleidende verhaal onder de bevolking, dat men "zich sterk [maakt] voor eerlijke en transparante financiële markten" en men "als onafhankelijk gedragstoezichthouder bijdraagt aan duurzaam financieel welzijn in Nederland", en "wij ons [sterk maken] voor financiële stabiliteit en bijdragen aan duurzame welvaart in Nederland".

Eerlijk, transparant, duurzaam en financiële stabiel, in de zin van bijna 10.000 miljard Euro, Dollar, Pond en Yen die sinds 1 december 2019 illegaal giraal zijn bijgedrukt door DNB (publiek), ECB (publiek), Federal Reserve (privaat), Bank of England (privaat) en Bank of Japan (?), met tegelijkertijd, via het mechanisme van communicerende vaten, van de tot 1 december 2019 al bestaande totale geldhoeveelheid Westerse-wereld-wijd, roven van bijna 10.000 miljard aan koopkracht van de Westerse wereldbevolking.

Een illegale maar extreme belasting als prijs voor het (overigens zeer lovenswaardige) humanistisch streven naar 'redden van de economieën' tot doel van nooit meer wereldoorlogen, nooit meer genocides, eeuwige wereldvrede en welvaart met daarmee voorkomen van de uiteindelijke totale ondergang en uitsterven van de menselijke soort?


"Transactiekostenreductie

Maar het is in essentie geen kostenbesparing, maar gewoon boerenbedrog.

Immers, de aandelen worden niet goedkoper gekocht; ze worden helemaal niet gekocht met de lening. Dat is gewoon boerenbedrog (en oplichting)."


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Girale valsmunterij:


https://youtu.be/iFDe5kUUyT0?t=80


Terzijde: Girale valsmunterij door particuliere banken

Het illegaal Giraal Geldstelsel: Alchemie 3.0

Giraal Lood wordt giraal Goud

Particuliere banken verdienen illegaal grof geld aan Publieke geldschepping

Aangaande het legaliteitsbeginsel en afwezigheid van een wettelijke grondslag en regeling voor het Nederlandse giraal geldstelsel.

Een wet als bedoeld in artikel 106 van de Nederlandse Grondwet - 'De wet regelt het geldstelsel' - bestaat niet in Nederland, ook niet voor het giraal geldstelsel. Publieke Girale geldschepping door particuliere banken met jaarlijkse geldscheppingwinsten van zo'n 20 - 35 miljard EURO per jaar in de zakken van die banken, dat gebeurt illegaal, is wederrechtelijk en is dus grootschalige roof. 

DNB Klaasje Knot en AFM Laura van Geestig weten dit ook, en kijken weg. Fijn hé. Elite, echt!

Binnen het giraal geldstelsel wordt alle giraal geld feitelijk aangemaakt door particuliere banken, die daar vervolgens 'rente' op vangen. Iedere keer dat een nieuwe lening wordt verstrekt door girale betaling op de bankrekening van de debiteur van de lening, wordt door de leninggevende Particuliere Bank nieuw giraal geld gemaakt.

Voor deze praktijken kan geen wettelijke grondslag worden aangewezen, en gebeurt dus illegaal: girale valsmunterij met wederrechtelijke geldscheppingswinsten.

Die 'rente' die uit uw zak moet komen, op dit moment zo'n 20 - 35 miljard per jaar, dat is de criminele buit.

Geldende Nederlandse wetten en EU-verordeningen:

1. De Bankwet 1998

Bankwet 1998 https://wetten.overheid.nl/BWBR0009508/2019-01-01  -  Memorie van Toelichting Bankwet 1998.pdf

Artikel 6:

'De bank is bevoegd tot het uitgeven van bankbiljetten.'.

Artikel 8 lid 1:

'De Bank is bevoegd tot het verrichten van transacties in de financiële markten, daaronder het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders, het in bewaring nemen van effecten en andere voorwerpen van waarde en het verrichten van krediettransacties voorzover deze gedekt zijn door toereikend onderpand.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

2. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 1957

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01

Artikel 128 lid 1:

'De Europese Centrale Bank heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten in euro binnen de Unie. De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.'

Artikel 128 lid 2:

'De lidstaten kunnen munten in euro uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Centrale Bank met betrekking tot de omvang van de uitgifte. De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank, maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voorzover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen de Unie.'.

Artikel 282 lid 3:

 'De Europese Centrale Bank bezit rechtspersoonlijkheid. Zij heeft het alleenrecht machtiging te geven tot uitgifte van de euro. Zij is onafhankelijk, zowel bij de uitoefening van haar bevoegdheden als met betrekking tot het beheer van haar financiële middelen. De instellingen, organen en instanties van de Unie en de regeringen van de lidstaten eerbiedigen deze onafhankelijkheid.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

3. Het Verdrag betreffende de Europese Unie van 1992

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0001507&z=2013-07-01&g=2013-07-01

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen. 

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

4. Statuten van het ESCB en de ECB

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001507/2013-07-01#Verdrag_Verdragtekst_5

Artikel 16. Bankbiljetten:

'Overeenkomstig artikel 128, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Raad van bestuur het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de Unie. De ECB en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de ECB en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.

De ECB eerbiedigt zoveel mogelijk de bestaande gebruiken inzake de uitgifte en het ontwerp van bankbiljetten.".

Artikel 18.1 Open markt- en krediettransacties

'Om de doelstellingen van het ESCB te kunnen verwezenlijken en de taken ervan te kunnen vervullen, mogen de ECB en de nationale centrale banken:

in de financiële markten opereren door aan- en verkoop, hetzij onvoorwaardelijk (contant en op termijn) hetzij onder beding van wederverkoop, respectievelijk wederaankoop, door het in lening geven of nemen van vorderingen en verhandelbaar papier, luidende in euro of andere valuta’s, evenals van edele metalen;

krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand.'.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor een giraal geldstelsel. Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor aanmaken van meer giraal geld teneinde de totale girale geldhoeveelheid te laten toenemen.

Bevat geen wettelijke grondslag en regeling voor (girale) geldschepping door particuliere banken met maken van extreme particuliere geldscheppingswinsten.

---||---

Girale valsmunterij door particuliere banken binnen het Publieke Geldstelsel, met illegale, wederrechtelijke balansverruimingen, met illegale, wederrechtelijke en extreme geldscheppingswinsten

Door aanmaken van (extreem veel) meer giraal geld wordt, via het mechanisme van communicerende vaten, koopkracht ontfutseld aan de tot dat moment bestaande totale geldhoeveelheid, om die koopkracht wederrechtelijk over te dragen aan dat zojuist aangemaakte nieuwe girale geld.

De ontvanger van het zojuist giraal bijgedrukte nieuwe geld ontvangt met dat nieuwe geld, de zojuist van uw bestaande geld afgenomen koopkracht.

In gewone mensentaal: jatten, stelen, rover, diefstal van koopkracht. Erg abstract, maar denk er eens goed over na.

Jatten, stelen, roven en diefstal van uw eigendom 'koopkracht' op een manier van een abstractiegehalte, dat de meeste van u het niet doorzien en niet herkennen, en niet merken dat ze worden beroofd. U wilt het ook niet geloven als het u wordt verteld, in de heilige overtuiging dat uw overheid wordt bemand door enkel nette en fatsoenlijke mensen van karakter. Dat is al zo'n 5782 jaar een hardnekkige misvatting.

Dat u het niet ziet en niet wilt geloven, dat komt mede door ons zeer gebrekkig onderwijs, en - ernstiger - door het opzettelijk vals en misleidende verhaal waarmee de Vereniging van Banken ons doet geloven dat iedere door een particuliere bank tegen rente UIT-geleende (girale) EURO, eerst door die particuliere bank tegen betaling van rente wordt IN-geleend van een spaarder of een speler op de kapitaalmarkt.

BS! Particuliere banken maken bij ieder nieuwe lening nieuw giraal geld aan: geldschepping zonder wettelijke grondslag.

U bent vanaf uw jeugd 'geconditioneerd' om het verhaal van 'inflatie' te aanvaarden als natuurlijk proces en gegeven, terwijl 'inflatie' een eufemisme is voor zeer arglistige roof van uw 'koopkracht' door steeds maar toenemen van de hoeveelheid giraal geld als direct gevolg van steeds maar toenemen van de hoeveelheid krediet.

Geld is krediet, en krediet is geld, zonder wettelijke grondslag en regeling, al zo'n 100 jaar.

Nu Particuliere girale geldschepping binnen het Publieke geldstelsel door onze Particuliere banken gebeurt zonder wettelijke grondslag en regeling, en aldus zonder instemming van het parlement / het Nederlandse / EU volk, is het wederrechtelijke en criminele roof, en een illegale belasting middels usurperen van koopkracht, om daarmee illegale subsidies te geven aan (een select groepje van aandeelhouders van) particuliere entiteiten / banken.

Materieel beoordeeld is het gewoon, met het oogmerk het zich wederrechtelijke toe te eigenen, door zeer arglistig misbruik van het financieel stelsel / giraal geldstelsel, via het mechanisme van communicerende vaten, roven van extreme hoeveelheid koopkracht, met illegaal en wederrechtelijk overdragen van die koopkracht aan derden. Daarmee is het tevens zeer geraffineerd opzet- en schuldwitwassen van goederen afkomstig uit misdrijf.

Voor de ver gevorderden onder U:  EU Verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen juni 2013.pdf


---||---


Vervolg

Effectenlease: Aandelenlease en Certificatenlease

Uitleg met videoanimatie, deskundigenrapporten van twee (assistent-)professoren, jaarrekeningen en andere stukken van overtuiging

-Wittenboorden criminele organisaties en hun criminele buit: maatschappelijke schade jaren 1991 - heden: totaal zo'n  6,5 miljard EURO.

-Bedrieglijke Transactiekostenreductie: Heel dure aandelen, worden heimelijk en bedrieglijk vervangen door heel goedkope aandelenopties en swaps van geldstromen, gecombineerde met gehuurde aandelen en gehuurde obligaties

-Stiekem Gokken op de koers met speculatieve opties / swaps, in plaats van het contractueel afgesproken op krediet kopen van aandeel / obligatie.

-Klassiek knollen voor citroenen-misdrijf, maar dan zo'n 1.000.000 maal gepleegd, met zo'n 650.000 gezinnen het slachtoffer


Aegon N.V. is vanaf 1990 bij Legio Lease BV betrokken als gerechtigde:

Pagina 13 van het Eindrapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf

"4.2 Aanbieders

4.2.1. Dexia

De eerste aandelenleaseproducten zijn in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Legio Lease BV in 1990. (...) Al sinds de oprichting van Legio Lease was Bank Labouchere NV in deze onderneming voor een klein deel gerechtigd. (...) Labouchere was sinds 1991 in handen van het verzekeringsconcern Aegon.".

Dat genoemde jaartal 1991 is onjuist. Dat moet zijn 13 september 1990 pdf, pagina 2, waaruit blijkt dat Aegon's Assumij Beheer B.V. kvk-nr. 27097930 sinds 13 september 1990 enig aandeelhouders is van Labouchere N.V. kvk-nr. 33223566.

Volledig rapport: Over lenen, leasen en verliezen Eindrapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf


Rapport prof. dr. Ton Derksen: Dexia: Kopen of lenen? - november 2018.pdf


"(23) CONCLUSIE

Het hof achtte het verweer dat de aandelen niet waren aangekocht, dermate belangrijk dat ze de AFM een onderzoeksopdracht gaf om te achterhalen of de Dexia-aandelen gekocht waren. Wanneer de aandelen niet gekocht waren, zou Dexia bij koersverlies op de aandelen dus ook geen verlies hebben geleden, met als consequentie dat ‘afnemers van de leaseproducten niet zouden hoeven op te draaien voor verliezen door koersdalingen’.[43] Het ‘zou [in dat geval] verdedigbaar zijn dat een (slechts) gedeeltelijke vergoeding  van door beleggers in de vorm van restschulden geleden schade niet redelijk is’.[44]

Het letterlijk opgedragen onderzoek draait derhalve om de vraag van het gerechtshof of er gekocht is. Qua waarheidsvinding is het echter nodig het onderzoek via alternatieve scenario’s op te zetten. Alleen dan kunnen we een goed geïnformeerd antwoord op de gestelde vraag verwachten. Naast het koop-scenario is er een leen-scenario en een optie-scenario. Omdat de AFM heeft vastgesteld ‘dat de bijschrijving van aandelen op de betreffende depotrekening(en) bij RBC Dexia overeenkomt met de omvang en samenstelling van de gegenereerde verzamelorders’,[45] heb ik het optie-scenario vanaf het begin buiten beschouwing gelaten. Dit vooronderstelt de juistheid van de claim van de AFM.

De AFM beperkt zich in haar rapport tot het koop-scenario. (Uit zichzelf noemt de AFM nooit de term ‘lenen’.) Ze kon daarom de vraag ‘Zijn de aandelen aangekocht?’ niet adequaat beantwoorden, omdat ze de alternatieven niet bij haar analyse heeft betrokken. Het beantwoorden van de vraag ‘Zijn de aandelen aangekocht?’ was verder een probleem, omdat Dexia zich verwaardig­de geen tijd te hebben voor het zoeken naar de aankoopbewijzen. Het waarschijnlijkheidsargument van de AFM dat het niet-aanleveren van aankoopbewijzen door Dexia moest compenseren, is invalide. De autoriteit ging uit van een ongecom­pliceerde referentieklasse van alle leveringen. Gegeven het onderzoek zelf [kopen of niet-kopen] mag er niet zonder meer van uitgegaan worden dat de Dexia-aandelen gelijksoortig zijn aan de doorsnee-aandelen die geleverd werden. Dat staat juist ter discussie. Daarnaast geeft de post ingeleende en uitgeleende waardepapieren en aandelen in de jaarverslagen van Dexia extra informatie die noopt tot een specifiekere referentieklasse.

Het hof dacht sneller tot de conclusie te kunnen komen door uit het geleverd-zijn van de aandelen af te leiden dat de aandelen verworven waren. Door verworven-zijn gelijk te stellen aan gekocht-zijn, meende het hof de conclusie te mogen trekken dat de geleverde aandelen gekocht waren. Ook dit argument is invalide. Het is afhankelijk van de ambiguïteit waarmee het hof de term verworven-zijn gebruikt. Het ene moment gebruikt het hof verworven-zijn als synoniem van verkregen-zijn. In dat geval volgt uit het geleverd-zijn van de aandelen dat ze verworven=verkregen zijn. (Maar verkregen aandelen behoeven niet gekocht te zijn.) Het andere moment gebruikt het hof verworven-zijn als synoniem van gekocht-zijn. In deze betekenis volgt uit het geleverd-zijn niet het verworven-zijn=gekocht-zijn. De AFM zelf geeft voorbeelden van geleverde aandelen die niet gekocht zijn, bijvoorbeeld geleverd via schenking. Dexia voegt in haar jaarverslag van 1992 het voorbeeld toe van verkregen aandelen die zijn ingeleend. Het hof gaat voorbij aan de ambiguïteit in zijn gebruik van verworven-zijn en heeft de voorbeelden van geleverde maar niet gekochte aandelen kennelijk niet opgemerkt. Het argument van het hof faalt.

De AFM vatte haar taak zeer letterlijk op: uitzoeken of aandelen van Dexia aangekocht waren. Informatie die een alternatief scenario zoals het leen-scenario versterkte, werd stelselmatig niet vermeld. Die informatie is er wel. We hebben vijf stukken bewijsmateriaal gezien die elk voor zich het leen-scenario waarschijnlijker maken dan het koop-scenario.

— De jaarverslagen 1992 tot en met 2002 vermelden grote hoeveelheden ingeleende waardepapieren.

— De jaarverslagen vermelden de bedragen van de huur, hoogst waarschijnlijk voor de huur van die geleende aandelen.

— Het gedrag van Dexia bij het onderzoek van de AFM, te weten het niet-meewerken en het zich beroepen op het excuus dat zoeken te veel tijd zou kosten, terwijl Dexia, gezien de insteek van het hof, er alle belang bij had om de koopbewijzen over te leggen.

— Het gedrag van Dexia bij de vermeende aankoop van aandelen, te weten al kopen voordat ze weet hoeveel deelnemers er zullen zijn, niet verkopen van de aandelen die ten onrechte zijn aangekocht.

— Uitgaande van het koop-scenario is het, gezien de grote hoeveelheid aandelen die Dexia zelf in haar “eigen” jaren 2001 en 2002 volgens het koop-scenario aangekocht moet hebben onwaarschijnlijk dat in 2006 geen enkel bewijs gevonden kon worden, terwijl andere informatie uit de tijd wel aangeleverd is. Vanuit het leen-scenario is dit te verwachten. Het leen-scenario wint het weer van het koop-scenario.

Ik concludeer: er is niets dat voor het aankoop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogst­waarschijnlijk.

[43] Hof Amsterdam, Arrest, Inhoudsindicatie: Letterlijk: ‘Volgens deze redenering heeft Dexia op de aankoop van die aandelen dus ook geen verlies geleden en zouden afnemers van de leaseproducten niet hoeven op te draaien voor verliezen door koersdalingen.’

[44] Hof Amsterdam, Arrest, overweging 6.13. Zin ingekort.

[45] AFM-rapport, pp. 18-19.

---||---


Historische context beleggen op krediet sinds begin 20ste eeuw

Rond het jaar 1910 was de Amsterdamse effectenbank Labouchere, Oyens & Co. - eigen gebouw aan de Spuistraat 172  Bouwtekening Labouchere Oyens & Co. 1908 (uitvergroten, naam Labouchere boven ingang rechts).pdf  te A'dam - een zeer grote speler op de markt voor zogenaamde prolongatie-kredieten. Deze bank verstrekte op zeer grote schaal leningen, die in de meest gebruikelijke vorm een looptijd hadden van één maand en stilzwijgend met een maand werden verlengd - de prolongatie.

Met die kortlopende leningen werden door Bank Labouchere, Oyens & Co. voor de klanten aandelen en obligaties gekocht, welke aandelen en obligaties door de bank als zekerheid in onderpand werden gehouden.

Blijkens het 33223566_Jaarrekening_1992_P13017AA.PDF  jaarverslag van Labouchere 1992 p. 4 (pdf p. 5) rechtsboven, is een meneer G.H. de Marez Oyens per 1 januari 1993 toegetreden tot de raad van commissarissen van Labouchere N.V. Daarvoor was hij al adviseur bij Wallicht & Mattes. Een Oyens, familie van.

Oude wijn in nieuwe JP Morgan-Aegon-zakken: 'prolongatie-kredieten' --> 'beleggen met geleend geld'

De 'effectenlease' is dus niet bedacht / uitgevonden door Piet Bloemink - dat is een door Aegon bedrieglijk verzonnen marketingverhaal - maar oude wijn in nieuwe JP Morgan - Aegon-zakken, met de extra Knollen voor citroenen - aandelenopties i.p.v. aandelen - met bedrieglijke girale overkreditering door de heimelijke, bedrieglijke aanschaf van zelfbedruipende / kostenneutrale aandelenopties met fysieke levering of aandelenopties met cash-settlement, i.p.v. aankopen aandelen / obligaties met een dure 14% rente per jaar lening.

De (voorloper van de) Aegon-groep was sinds omstreeks 1965 de zaakgelastigde van de Amerikaanse Investmentbank JP Morgan in Nederland. In 1965 werd JP Morgan Nederland N.V. - kvk-nr. 33127327 - opgericht. In 1967 kocht JP Morgan 50% aandelen van Labouchere & Co. en wijzigde de naam in Bank Morgan Labouchere. In 1984 kocht JP Morgan de resterende 50% van Bank Morgan Labouchere.

Van 29 april 1970 t/m 4 oktober 1990 was Bank Labouchere N.V. directeur van J.P. Morgan Nederland N.V.

Tot 30 september 1990 was Bank Labouchere N.V. mede-aandeelhouder van J.P. Morgan Nederland N.V.

Zo'n 6 maanden na 4 oktober 1990, namelijk op 2 april 1991, wordt de eerste overeenkomst aandelenlease.pdf verkocht.

Blijkens het KvK-nr. 33.12.73.27 Bedrijfsprofiel 310721.pdf wordt de jaarrekening van JP Morgan Nederland N.V. over de jaren 1988, 1989 en 1998 t/m 2001 opgenomen / geconsolideerd, in de jaarrekening van 'moedermaatschappij' Bank Labouchere N.V.

De twee vennootschappen zijn vanaf 29 april 1970 steeds innig met elkaar verbonden geweest, totdat JP Morgan Nederland N.V. op 21 mei 2003 plots is opgehouden te bestaan. 2003 zal geen toeval zijn, zo kort na losbarsten van de storm rond effectenlease in 2002.

De whizzkids van JP Morgan wisten wel raad: knollen - zelfbedruipende opties met huren aandelen - voor citroenen - aandelen kopen met 14% rente per jaar geldlening.

Rond 1990 werden na zeer intensieve internationale neoliberale lobby, met wetswijzigingen de waterdichte schotten tussen verzekeringsbedrijf en bankbedrijf geslecht. In april 1991 begon dan bij de JP Morgan-Aegon-groep de extreme, systemische fraude 'effectenlease', met de verkoop op 2 april 1991 van de allereerste bedrieglijke overeenkomst aandelen-lease met aandelen-putoptie.pdf.

Rond 1990 werd ook het toezicht op de effectenhandel en -beurs, tot dat moment in handen van de minister van financiën op basis van de Beurswet 1914, overgeheveld naar de stichting Toezicht Effectenverkeer STE. Het bestuur van die STE bestond volledig uit personen uit dezelfde sector waarop de STE toezicht moest houden.

---||---

De onvermeld gebleven, bedrieglijke 'transactiekostenreductie': aandelen worden aandelenopties

Beleggingstechnisch inzicht:     aandeel + putoptie  =  calloptie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Optie

Consumenten betalen 14% 'rente' per jaar en aflossingen op een valse, volledig fictieve lening

Bank betaalt met die ontvangen rente en aflossingen zo'n 2,5% optiepremie zolang koersen gelijk aan- of hoger dan beginkoers genoemd in leasecontract.

Indien - en zolang - aandelenkoersen gedaald onder beginkoersen genoemd in leasecontract, hoeft bank geen optiepremies te betalen (optie is  voor bank verzekering tegen koersstijging, niet -daling), en aflossingen op fictieve leningen - inmiddels door ingetreden koersdalingen nu (fictief) 'koersverlies' - in zak bank.

Indien in periode (september) 2000 - 2005 aandelenkoersen wereldwijd door (samenwerkende, Amerikaanse) Investmentbanken naar beneden gemanipuleerd - zeer aannemelijk: hele wereldmarkt zat SHORT rond september 2000 - extreem en pervers misdrijf tegen wereldbevolking.

Een hele trits andere financiële instellingen - Fortis, Levob Bank, OHRA Bank, Delta Loyd, Nationale Nederlanden en DSB Bank -  volgde het voorbeeld van de Aegon-groep. Vraag is of zij allemaal werkten met het 'derivatentrucje'. Aannemelijk.

De leden -en daarmee het bestuur- van de "toezichthouder" Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en al hun advocaten van die chique grote kantoren, die moeten hiervan hebben geweten. Via de relevante 'tafels' van de Haagse Sociëteit De Witte zal zo goed als heel Den Haag ervan hebben geweten.

En toen het rond 2002 allemaal dreigde uit te komen, werden door foute lieden, nog foutere lieden van o.m. geheime diensten ingezet om de boel te doofpotten onder het tapijt. Kijk maar:  https://www.youtube.com/watch?v=txrAOqK8vNA&t=960s

Leve het maatschappelijk democratiseringsproces!

Vroeger jatte de adel van de rest, en nu jat (bijna) iedereen van (bijna) iedereen die (psychisch) zwakker is, minder weerbaar, en makkelijk(er) te belazeren.

En de overheid laat het afweten, want is zelf geïnfecteerd met het (netwerk)corruptie-virus dat machtsbederf mede als symptoom heeft, en de besmetting breidt zich als invasief gezwel verder en verder uit naar alle of de meeste legale maatschappelijke structuren en instituties, doordat steeds meer (hoog)begaafde, hoog opgeleide, gewetenloze, zielloze psychopaten doordringen tot maatschappelijk relevante en belangrijke instituties en posities.

Tientallen jaren van benoemingen van ambtenaren - waaronder magistraten in hoven en HR - onder neoliberale VVD-vigeur veroorzaakt een hoop maatschappelijke schade.

De laatste twee benoemingen in de civiele kamer van de Hoge Raad zijn gedaan door de koning op aangeven van een VVD-minister. Edgar du Perron per 1 april 2016 op aangeven van VVD-er Ard van der Steur, Frits Salomons per 1 mei 2021 op aangeven van VVD-er Sander Dekker.

Is dat gebeurd met het doel, dat kan worden gezegd dat de HR 'om' gaat, juist door deze nieuwe leden (die nu eenmaal andere opvattingen hebben dan eerdere leden (voorzitters etc.) van de civiele kamer van de HR, of met het doel (nog verder) af te dekken en weg te moffelen?

Prompt komen Edgar en Frits op 16 juli 2021 gezamenlijk met een HR arrest:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1167

De lijn in dat arrest geeft wel hoop voor versie 1 der mogelijke doelen voor benoemen per 1 april 2016 en 1 mei 2021.

HR 16 juli 2021:

"Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof heeft verzuimd om (kenbaar) het verweer van [eisers] te beoordelen dat Dexia onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij een effectenorder – het aanvraagformulier van [eisers] – van de tussenpersoon PFC heeft aanvaard.
(...)
Het onderdeel is terecht voorgesteld. Het oordeel van het hof bevat geen motivering voor de verwerping van de in de klacht weergegeven en in de conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal onder nr. 3.3 samengevatte, essentiële stellingen van [eisers].".


---||---


Het extreme bedrog: huren aandelen met swaps en opties

Achter de schermen is de beloofde aankoop met de lening van aandelen en obligaties, heimelijk en bedrieglijk vervangen, door aankoop van een 40 maal goedkopere meerjarige call-optie op die aandelen (een aandelenoptie tot latere aankoop van aandelen/obligaties, of zonder aankoop aandelen/obligaties met enkel cash-settlement), gecombineerd met huren -niet kopen- van de feitelijk verworven aandelen.

'Feitelijke verwerving'

Let goed op deze juridisch nietszeggende term 'feitelijk verworven' of 'feitelijke verwerving', die op enig moment in het jaar 2005 verschijnt in het door advocaat Jacob Cornegoor opgestelde en ondertekende verzoekschrift.pdf tot algemeen verbindend verklaring van de Duisenbergregeling, en vervolgens in rechterlijke uitspraken.pdf  effectenlease van het gerechtshof Amsterdam, in een samenstelling van rechters waarin steeds ook 'magistraat' Wouter Cortenraad zitting heeft.

(Bedrieglijke) Transactiekostenreductie

Wouter Cortenraad was eerder advocaat bij het advocatenkantoor van de Aegon-groep Loeff Claeys Verbeke. Zijn proefschrift uit 1999 pagina 378 Cortenraad Corporate Paradox en 'transactiekostenreductie'.pdf verraadt dat hij groot voorstander is van, vanuit de onderneming door hebzucht gedreven bedriegen van de consument, maar noemt dat eufemistisch 'transactiekostenreductie' als een onderneming iets goedkoper doet dan de markt:

"... waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden indien ( en zolang) de kosten van organiseren van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn dan de kosten van het gebruik van de markt. De vennootschap draagt ertoe bij een dergelijke kostenbesparing mogelijk te maken."

Maar aankoop aandelen vervangen voor optieovereenkomsten/swaps van geldstromen is in essentie geen kostenbesparing of transactiekostenreductie, maar gewoon boerenbedrog.

Immers, de aandelen worden niet goedkoper gekocht; ze worden helemaal niet gekocht met de lening. Dat is gewoon boerenbedrog (en oplichting).

De bank behoorde die 'transactiekostenreductie' gewoon aan de consument 'door te geven' door deze transactiekostenreductie uitdrukkelijk aan de klant kenbaar te maken en te adviseren:


"Betreft: Opties in plaats van aandelen

Amsterdam, februari 1991

Geachte klant,

Goed nieuws, en in uw belang!

Aankoop van aandelen is achterhaald. U moet aandelenopties aanschaffen!

Aandelenopties leveren een zelfde resultaat zonder risico van koersverlies, en maken dure kredietverlening voor aankoop aandelen geheel overbodig.

In het ergste geval bent u de optiepremie kwijt, en er is geen dividend.

Die optiepremie is zo'n 2,5% van de koers van het aandeel per jaar.

Een stuk minder dan de 14% rente per jaar die u anders aan ons zou betalen over die koopprijs van het aandeel.

En de optiepremie kunt u gewoon betalen met een fractie van uw eigen geld, dat u anders aan ons zou hebben betaald als 'rente' op de veel te dure lening voor aankoop. U bespaart 14 - 2.5 = 11,5% per jaar transactiekosten op speculeren op koersstijgingen.

Vriendelijke groet,

Uw adviseur Bank (JP Morgan) Labouchere"


---||---


Voor hen die dat niet meteen begrijpen: het normatieve aspect

Vooropgezet zeggen dat je iets gaat kopen met een dure 14% lening, om vervolgens vooropgezet enkel een optie tot eventuele latere aankoop te regelen die maar een fractie kost, dat is geen 'transactiekostenreductie', maar ordinaire oplichting.

U behoeft wel een grondige opvoeding en vorming, alsook goed functionerend karakter, fatsoen en geweten om dat te doorgronden.

Een bankinstelling gelijk Bank (JP Morgan) Labouchere N.V., die behoorde als redelijk bekwaam en redelijk handelend professional, en in het kader van de precontractuele professionele zorgplichten, de klant ongevraagd en op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van deze 'transactiekostenreductie' door aanschaf van heel goedkope aandelenopties in plaats van aankoop aandelen met een 14% rente per jaar lening.

Aegon, Fortis en alle andere aanbieders hadden de 'transactiekostenreductie' gewoon moeten doorgeven aan de klanten, wellicht met een kleine (extra) commissie voor het pseudo-vernuft dat men had ingefluisterd gekregen van de boefjes van JP Morgan (NL).

Maar ja, wittenboorden en door hebzucht gedreven criminalisering.

---||---

Overdracht van eigendom, dat is iets anders dan levering en feitelijke verwerving van aandelen

Aandelen kunnen juridisch worden 'geleverd', en die levering is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor de juridische 'overdracht' van de juridische en economische eigendom van die aandelen. Maar naast 'levering', zijn voor die juridische 'overdracht' van de eigendom, ook een 'titel' (b.v. kopen of huren) en 'beschikkingsbevoegdheid' noodzakelijk. Zie artikel 3:84 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en art. 17 van de Wet giraal effectenverkeer.

Alle aangekochte aandelen worden feitelijk verworven, maar niet alle feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht. Immers, ook gehuurde aandelen worden feitelijk verworven.

Die term 'feitelijke verwerving' is door gecorrumpeerde wittenboorden en wittenbeffen enkel toegevoegd aan het verhaal, om onkundige mensen massaal in verwarring te brengen en te misleiden. Daar is over nagedacht. Een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen; oud-Hollands voor het strafbare misdrijf 'oplichten'. Wittenboorden en wittenbeffen zijn daar heel goed in (en trots op zichzelf).

Hedgen van je verplichtingen bij een Investmentbank

Bank (JP Morgan) Labouchere N.V. heeft haar verplichtingen naar de consumenten / klanten / afnemers gebundeld afgedekt - 'gehedged' - met grote contracten met een veel grotere Investmentbank als tegenpartij, met een waarde van steeds rond 250 miljoen gulden.pdf nominale waarde aan gebundelde contracten effectenlease. Dat deed Bank (JP Morgan) Labouchere N.V. door - voor eigen rekening en risico - 1. het aangaan van swapovereenkomsten met uitruilen van kasstromen, 2. aanschaf van combinaties van verkoop van een aandelen-put-optie (ontvangst optiepremie), en aankoop van een aandelen-call-optie (betalen optiepremie), en/of 3. door enkel de aankoop van OTC of beursgenoteerde aandelen-call-opties.

Sigaar uit eigen doos

Wat Bank Labouchere N.V. moest betalen aan de Investmentbanks als a. optiepremies en b. huur-vergoeding voor de gehuurde aandelen, dat betaalde Bank Labouchere met: 1. de op een verkochte (jargon: geschreven) putoptie van de 'koper' van de putoptie ontvangen optiepremie, desnoods aangevuld met 2. het van de afnemers / consumenten bij vooruitbetaling ontvangen geld voor 'rente' en 'aflossing' op de valse, volledig fictieve lening.

Zo'n 20% van de afnemers betaalde de totaal te betalen 'rente' voor de gehele duur van het contract met een kleine korting in een keer vooruit. Een groot aantal consumenten is een tweede hypotheek aangesmeerd om die vooruitbetaling te kunnen doen.

Al die betalingen van de consumenten aan Labouchere later Dexia, die kwamen bij Bank Labouchere allemaal bij elkaar in een grote pot met geld / in de kas van de Bank (JP Morgan) Labouchere N.V.

Uit die hele grote pot vol met uw geld betaalde Bank Labouchere/Dexia de optiepremie en de huurvergoeding aandelen aan de Investmentbanken.

---||---

Goochelen / bedriegen met opties en swaps: klassieke misbruik van kennisachterstand bij het gepeupel / "muppets"

Harry M. Kat beschrijft deze constructies in zijn Paper OTC Derivatives For Retail Investors .pdf van november 2000:

Op pagina 2 onderaan pagina 3 bovenaan (pdf pagina's 4 en 5):

'They can enter into a swap contract with a product provider (typically a bank or insurance company) where over some period of time they pay the latter periodiccaly, say monthly, a prefixed amount and in return receive an index-linked payment at maturity. In this way they obtain equity exposure wilthout making an upfront payment.'.

Op pagina 24 (pdf 26):

'Not many retail investors know enough about derivatives to figure out that they could replicate the payoff bij buying calls and selling puts or by simply buying call options in the listed market.'.

De valse papieren rentedragende lening is niet gebruikt voor aankoop van aandelen (of voor onderliggende aankoop van obligaties bij certificaat-producten).

Op een ongebruikte lening kan geen restschuld bestaan.

Aandelen die niet zijn aangekocht, die kunnen later niet met koersverlies zijn verkocht.


---||---


Tot op de dag van vandaag: Innen van verzonnen restschulden op ongebruikte leningen

Toch zijn deze bedrieglijk gefabriceerde restschulden - zo'n 750-1.000 miljoen EURO - op grote schaal geïncasseerd, met instemming van leden van de Hoge Raad der Nederlanden waar Edgar du Perron onderdeel van uitmaakt sinds april 2016. 

Hetzelfde geldt voor delen van het gerechtshof Amsterdam, vol met ex-advocaten van enige grote advocatenkantoren.

Die UvA professor Edgar du Perron, mede-auteur van het boekje 'Effecten van de zorgplicht, klachten over effecten-dienstverlening in de praktijk' - Kluwer, Deventer, 2004, ISBN 90 13 01469 0-, die zat in juli 2004 samen met Marten Oosting en Winnie Sorgdrager in de Commissie geschillen aandelenlease: Rapport pagina IV (pdf p. 6).pdf.

De effectenleasezwendel is een extreem en pervers misdrijf tegen de Nederlandse bevolking en tegen de Nederlandse rechtsorde, en gaat sinds 2002 gewoon door: hefboomproducten

En de Daders zijn nog steeds onder ons, en gaan sinds 2002 gewoon door: gestructureerde producten waaronder hefboomproducten, de moderne variant van met geleend geld beleggen.

Kijk maar, en lees het zelf op de site van de 'brancheorganisatie' Vereniging Nedsipahttps://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken

 "Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt (lening, red.) voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente, red.) in rekening bij de belegger.".

BNP Paribas: hoe het zou moeten zijn en wordt aangeboden: daadwerkelijk kopen aandeel/onderliggende waarden:

 https://youtu.be/0XPStnBDdi4?t=53

BNP Paribas: hoe het werkelijk in elkaar steekt (met de illegale "certificaten" girale geldpers):

https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/LegalDocs.aspx

In de niet transparante productinformatie staat goed weggemoffeld, dat opnieuw wordt gewerkt met derivaten, en het de aanbieder vrij staat om - in strijd met de belangen van de klant - de aandelen en obligaties niet aan te kopen.

Opnieuw wordt doodleuk de contractuele rentedragende lening - "het financieringsniveau (...) is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen" - niet gebruikt, en opnieuw laten de betrokken banken de afnemers van deze producten rente - "financieringskosten" - betalen op een geheel fictieve lening.

Wat voor types lopen daar toch rond bij die Toezichthouders? Doofstommen die blind zijn? Of boeven?

ING: Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onbegrijpelijk gemaakte 'Final Terms Long Share Open Ended Sprinters onder letter D3 op pagina 16:

"The Issuer and/or its affiliates may enter into transactions or carry out other activities in relation to the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates in a way which could be adverse to the interest of the Certificateholders. ● The Certificates convey no interest in the Underlying to the investors. The Issuer may choose not to hold the Underlying or any derivative contracts linked to the Underlying. ● The Calculation Agent may make adjustments as a result of certain corporate actions affecting the Underlying. In making such adjustments, the Calculation Agent is entitled to exercise substantial discretion and may be subject to conflicts of interest.".

ING Sprinters Certificate Final Terms Long Shares.pdf

---||---

Nadere beschouwingen: jaarrekeningen en andere stukken van overtuiging

Artikel - Ledenblad Vereniging Consument & Geldzaken:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf 

"Er zijn immers geen aandelen aangekocht, dan kunnen die aandelen ook niet met verlies zijn verkocht. Dan ook geen restschuld die geïnd kan worden."

"Ingeleende aandelen, in combinatie met het hedgen van koersstijgingen van die aandelen met opties levert een zelfde resultaat, maar maakt kredietverlening geheel of grotendeels overbodig."

Rapportage - Prof. dr. Ton Derksen Rapport 'Dexia: Kopen of Lenen? 2018.pdf 

"Ik concludeer: er is niets dat voor het koop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk."


Wat moet worden gecorrigeerd?

Gokken op de koers, in plaats van Kopen van het ding - Extreme bedrieglijke overkreditering.

Collectieve stuiting der verjaring door de Vereniging Consument & Geldzaken voor alle afnemers met gelijksoortige belangen als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek:

1.Vereniging Consument & Geldzaken vs Dexia Nederland BV en Dexia Certificaten (Nederland) BV exploot deurwaarder Collectieve Stuiting Verjaring voor  alle afnemers effectenlease met gelijksoortige belangen zoals bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek van 16 maart 2016 .pdf

2. Idem (herhalen binnen vijf jaren) van 14 januari 2021 .pdf  3. Enveloppe aangetekende stuitingsbrief 14 januari 2021.pdf

4. Track & Trace Handtekening ontvangst op 18 januari 2021 van Brief van VCG aan Dexia.pdf

---||---

Institutioneel machtsbederf

State-corporate-crime I 2005-2007 .pdf

State-corporate crime II 2007.pdf

Let op: door Cortenraad cs arglistig wisselen van het werkwoord 'kopen' (ziet op de verbintenisrechtelijke titel), naar het werkwoord 'verwerven' (ziet op de goederenrechtelijke (af)levering), om met vaststellen van 'feitelijke verwerving' (levering) van aandelen te verhullen, dat de feitelijk verworven, (af)geleverde aandelen niet zijn aangekocht, maar slechts gehuurd.

Een systematische, stelselmatige bewuste en nauwe samenwerking - collusie - tussen enige bankmedewerkers met hun legertje aan niet-integere foute advocaten, ambtenaren (waaronder geheime diensten), directie - Arthur bedankt! - en medewerkers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, samen met enige 'rechters' in het gerechtshof Amsterdam:

(Netwerk)corruptie, machtsbederf en collusie in ons mooie Nederland.

---||---

Nadere documenten:

Bij wie is en blijft de economische eigendom indien aandelen worden in-geleend / gehuurd ?.pdf

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren-rapport 09/11/2006 extract: Aankoop feitelijk verworven aandelen niet vastgesteld; vraag IN-LENEN (=huren) aandelen niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch ingeleend/gehuurd.pdf 

Chantage door Dexia en/of Cornegoor? Financieel Dagblad 2004: 'Zonder ons was Aegon nu failliet'.pdf

Ingeleend en uitgeleend, en Dexia Securities Services (DSS) 2001 en 2002: EURO 5,3 miljard aan INGELEENDE / GEHUURDE aandelen.pdf


Volledige Jaarrekeningen 1992 - 2007 van (Bank) Labouchere en Dexia Bank Nederland  hier  (ietsjes omlaag scrollen, duurt even).

---||---

Deze zeer geraffineerde roofmachine is jarenlang voorbereid, opgebouwd en geperfectioneerd

JP Morgan / Bank Morgan Labouchere N.V.

JP Morgan Timeline Benelux.pdf

In 1965 richt J.P. Morgan Overseas Capital Corporation JP Morgan Nederland N.V. kvk-nr. 33127327 op.

In 1967 koopt JP Morgan 50% aandeel in Labouchere & Co. N.V., en wijzigt de naam in Bank Morgan Labouchere N.V.

In 1984 koopt JP Morgan de andere 50% van Labouchere & Co. N.V. / Bank Morgan Labouchere N.V.

Betrokkenheid van Aegon N.V. (en Erener B.V. kvk-nr. 33239648) bij opzetten van Legio-Lease B.V., Classic Investments N.V., Beleggingsmaatschappij ZeldenRust B.V. kvk-nr. 28041880, Deelnemingsmaatschappij "Hally" B.V. kvk-nr. 33107815

13 september 1990: Aegon N.V. richt Labouchere N.V. op

Labouchere N.V. (bij oprichting nog genaamd Friesch-Gronische Hypotheek N.V.) kvk-nr. 33223566 wordt op 13 september 1990 opgericht door Assurantiemaatschappij van 1896 B.V. kvk-nr. 27097930.

Op 13 september 1990 en tot en met 2 januari 1998 is Aegon N.V.'s  Assumij Beheer B.V. KvK-nr. 27097930 enig aandeelhouder van Labouchere N.V. KvK-nr. 33.22.35.66: KvK Historie Labouchere NV KvK-nr. 33223566.pdf

Op 13 september 1990 en t/m 31/12/1997 is Groninger Financieringen B.V. kvk-nr. 27114277 enig aandeelhouder van Assumij Beheer B.V. kvk-nr. 27097930. Op 13 september 1990 (van 13 februari 1987 t/m 29 mei 1998) is Aegon N.V. kvk-nr. 2707669 enig aandeelhouder van Groninger Financieringen kvk-nr. 27114277.

Op 13 september 1990 was Aegon N.V. dus - getrapt - enig aandeelhouder / eigenaar van Labouchere N.V. (en van Erener B.V., op haar beurt getrapt mede-eigenaar van de groep die enig aandeelhouder was van Classic Investments N.V., holding van Legio Lease B.V.).

Nogmaals:  Pagina 13 Rapport Commissie Geschillen Aandelenlease juli 2004.pdf

"De eerste aandelenleaseproducten zijn in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Legio Lease BV in 1990. (...) Al sinds de oprichting van Legio Lease was Bank Labouchere NV in deze onderneming voor een klein deel gerechtigd. (...) Labouchere was sinds 1991 in handen van het verzekeringsconcern Aegon.".

Dat '1991' moet dus zijn 13 september 1990.

En een van de leden van die Commissie is Edgar du Perron, en die zit sinds april 2016 in de civiele kamer van de Hoge Raad. Daarvoor was hij voorzitter van het KiFiD.

---||---

Een bank kan en mag haar klanten niet verkeerd voorlichten over de hoogte van de schadevergoeding waarop men volgens de rechter recht heeft:

NJ 1998, 81.pdf:

'4.3. (...) Een ander oordeel is echter in de hier te berechten zaak op zijn plaats, indien de stellingen van Hendriks juist zijn, indien derhalve zou komen vast te staan dat Hendriks recht zou hebben gehad op een aanmerkelijk hogere schadevergoeding dan is overeengekomen. In dat geval verhindert immers de maatschappelijke rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar client onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'.

---||---

Meer documenten:

Aegon Bank p. 3: 'Derivaten: Zij vergen weinig of geen oorspronkelijke investering', dus geen of weinig rentedragende lening nodig.pdf

Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere / Dexia Bank: HEDGE aandelenlease: gehuurde aandelen en (combinaties van) opties op aandelen.pdf 

AFM-rapport 9 november 2006: Aankoop van de Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen niet vastgesteld, Vraag IN-lenen (=huren) van die Verworven, geleverde en bijgeschreven aandelen ontweken en niet beantwoord.pdf

Aangekocht is dus toch gehuurd.pdf

Ja, enkel gehuurd die aandelen, niet gekocht: AFM 2006 kijkt wonderlijk genoeg niet goed en laat zich met (door politieke achterkamertjes gedreven) institutionele blinde vlek kansopzettelijk praatjes op de stichtelijke mauw spelden.pdf

Aankopen, leveren, verkrijgen / verkregen, en verwerven / verworven aandelen; arglistig geformuleerde misleidende Woordspelletjes i.v.m. met goederenrechtelijke overdracht van aandelen (van de hand van advocaat mr Jacob Cornegoor)..pdf

Termijn-constructies ? Opties ! .pdf

Advocaat Jacob C. zegt het toch echt: 'onderhandse (otc) termijntransacties' .pdf

DERIVATENOVERZICHT: (Bank) Labouchere en Dexia Bank NL Jaarverslagen / Jaarrekeningen Derivaten waaronder jaren 1998 t/m 2001 (verkoop WV3D/Triple Effect begint in februari 1998) heel veel opties en t/m 2001 GEEN termijncontracten .pdf

'Automatic lending system aandelen' van de bank al in 1992 .pdf

Jaaroverzicht van WV3D 1998: Waarde CALL-optie .pdf

Portefeuilles / tranches synthetische aandelenlease: Inschrijving sluit bij 250 miljoen.pdf

Ingelegde QE vermogen portefeuille effectenlease ultimo 2001 EUR 4,1miljard.pdf

Joseph Bonifacius Maria S.pdf

WinstVertienDubbelaar Certificaat - Illegale geldpers.pdf

Certificaat WinstVer10Dubbelaar Waarborg p. 3 Opties! Verkopen put-kopen call zelfbedruipend, dus wat gebeurt met storting op Certificaat? Eindeloos opnieuw uitlenen via deze rondpompende Illegale geldpers.pdf

Nota Integriteit Financieel Stelsen 1997.pdf 

---||---

Sprintplan en Aegon / Spaarbeleg Garantiefonds

De achilleshiel van Aegon's extreme en systemische met-geleend-geld-beleggen-fraude, gezien door de ogen van de jaarrekeningen van Aegonbank N.V. en van het Aegon Garantiefonds, die gezamenlijk de fraude vrij gemakkelijk inzichtelijk maken.

Relevante documenten van de Certificaten verkocht van 12/1997 t/m 09/2002 van het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds

Het Sprintplan van Spaarbeleg / Aegon, gekoppeld aan het beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds:

Met 8% rente per jaar lening van Aegon Bank N.V. worden voor de consument Certificaten aangekocht, uitgegeven door het beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds. Hierdoor wordt de lening gestort in het beleggingsfonds.

Eerst dus...

De klant-beleggingen: aanschaf certificaten, beheerd door Aegon Bank N.V. (nu genaamd: KNAB).

De klant werd geen eigenaar van het Certificaat, dus het was géén effectenlease / huurkoop / koop op afbetaling!

Maar dan...

De beleggingsfonds-beleggingen: Indexopties (3% of 20%) en Obligaties 97% of 80%)

Beloofde belegging van dat beleggingsfonds: Indexopties (3%) en Obligaties (97%): een gestructureerd product.

Volgens de Prospectus Sprintplan / Garantiefonds zal het beleggingsfonds onder meer gaan beleggen in een Indexoptie voor maken van koerswinst op de aandelen in die beursindex.

Om de op de Indexoptie betaalde optiepremie van 3% per jaar terug te verdienen, wordt de resterende 97% van het geld van het beleggingsfonds belegd in Obligaties die 4% rente per jaar opleveren.

Ratio: De op de obligatie ontvangen rente vult jaarlijks de betaalde optiepremie weer aan: De Garantie van het Garantiefonds.

Je koopt met een rentedragende lening (waarop je dus rente betaalt) een Obligatie die rente oplevert.

Of nog korter: je investeert in te betalen rente, om rente te verdienen.... denk hier even heel goed over na!

Garantiebeleggingen te financieren met een rentedragende lening zijn absurd.

8% rente per jaar betalen op een lening waarmee (via een beleggingsfonds) obligatie wordt gekocht die per jaar 4% rente opleveren...

8% per jaar betalen en 4% per jaar ontvangen, dat is toch een verlies van 3,7... denkt u daar even over na...

Zolang de op de lening te betalen rente 8% hoger is dan de op de indexoptie te betalen 4% optiepremie, behoeft de papieren lening niet te worden gebruikt, en de optiepremie wordt betaald met de van u ontvangen 8.

De 'sigaar uit eigen doos' in de kern!

Dat was natuurlijk van tevoren bekend bij de bestuurders van de Aegon-groep, en de leden en bestuurders van de 'toezichthouder' STE, en bij de neoliberale clique in Den Haag.


Nadere documenten:

Zo werkt een Garantie c.q. Klikfonds.pdf

Aegon rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Prof. dr. Ton Derksen Rapport Aegon Sprintplan / Garantiefonds 2018.pdf

Aanbod aan Sprintplan - consumenten volgens Prospectus en Financiele Bijsluiter: beleggen in Certificaten uitgegeven door het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds, terwijl Garantiefonds met de inleg zal beleggen in onderliggende beleggingen in 1. Indexopties en 2. Nul coupon obligaties.pdf

Pag 6 van de pdf, pag 2 van de Financiele Bijsluiter: 'Het fonds is zo gestructureerd dat op de einddatum de vastrentende waarden zorgen voor een garantie van de inleg.', maar de Aegon Garantiefonds Jaarrekeningen.pdf  laten zien dat ze niet zijn aangekocht.

Totaal overzicht beleggingen genoemd in de jaarrekeningen van het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds.pdf

Zo had het eruit moeten zien: Aegon Garantie Click 90 Fonds met verhoudingen der beleggingen: 97,5 % vastrentende waarden / obligaties / onderhandseleningen voor de garantie, en 2,5% Index call opties voor de koerswinst op de index.pdf

Zo zag het er daadwerkelijk uit: Jaarverslagen met jaarrekeningen Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds noemen enkel Indexopties; GEEN OBLIGATIES! Waar zijn de obligaties?.pdf 

Memorie van Antwoord Allen & Overy, advocaten van Aegon Bank N.V. Sprintplan Aegon Garantiefonds: vermogen van het beleggingsfonds is belegd in indexopties (20%) en in obligaties (80%).pdf

Guerrilla-accounting: pagina 7 van de pdf:  Aha, de 'garantie' Sprintplan Aegon Garantiefonds is een geschreven putoptie op obligaties, als 'afgesplitste beleggingsproducten' verborgen in de Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 1998-2001.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2002-2004.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2005-2008.pdf

Aegon Bank extract jaarverslagen 2009-2010.pdf

Fortis Bank Nederland (Holding) prospectussen certificaten: opties en (geen) vastrentende waarden en vreemde jaarrekeningen; balansfraude?.pdf